KENT BİLGİ SİSTEMİ

Kent Bilgi Sistemi (KBS) bir kentin coğrafi özelliklerinden altyapı sistemlerine, vatandaşların sosyo-ekonomik niteliklerinden gelir-gider sistemlerine uzanan geniş bir perspektif içerisindeki verilerin bir veri tabanında toplanarak ilişkilendirilmesi ve yönetilmesi amacı ile geliştirilen yeni nesil bir uygulamadır. Kentsel alandaki coğrafi referanslı verilerin toplanması, analizi, güncellenmesi ve görselleştirmesi amacıyla Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kent seviyesinde kullanılması kent bilgi sistemlerini teşkil etmektedir.

 • KBS’nin birinci temel unsuru, kentsel alan ve yakın çevresinin doğal ortam özelliklerinin işlendiği ve incelendiği temel haritalar,
 • İkinci unsur kentsel mekanlardaki planlama durumunu yansıtan şehir ve imar planlarının bulunduğu altlıklar,
 • Üçüncü olarak ise kentsel alanlarda yaşayan nüfusa ait beşeri ve ekonomik bilgilerin bulunduğu kütüklerden oluşmaktadır.

KENT REHBERİ

Kent Rehberi vatandaşın kullanımına uygun olan verilerin web ve mobil arayüzler vasıtasıyla turistlerin,şehir halkının ve kurumların kullanımına sunulmasına olanak sağlayan uygulamadır. Trafik durumu, şehirdeki tarihi ve turistik yerler, nöbetçi eczanelerin konumu, kurban kesim yerleri ve arsa imar durumu gibi verileri içerir. Ayrıca seçilen noktaya nasıl ve ne kadar sürede, hangi güzergahtan ulaşım sağlanacağını anlık verilere göre analiz ederek, günlük hayatta karşılaşılan ulaşım sorunlarını hızlı ve pratik biçimde çözmeyi amaçlar.

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI

Kentsel dönüşüm projelerindeki iş süreçlerinin yönetilmesi için bulut tabanlı geliştirilmiş online bir coğrafi bilgi sistemi yazılımıdır. Bu yazılım mekansal verilerin, hak sahipliği tespiti ve gayrimenkul değerleme çalışması sırasında bir bütün olarak kullanılmasını sağlar.

 • Riskli Alan Tespiti ve Mülkiyet Tespiti
 • Planlama, Tasarım,Mimari Proje
 • Değerleme ve Finansal Model
 • Uzlaşma

ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ

Altyapı bilgi sistemi; içme suyu, yağmursuyu, atık su, kanalizasyon, doğalgaz, haberleşme, elektrik vb. altyapı bilgileri ile bunlara ait üstyapılar arasındaki ilişkileri içeren bir mekansal bilgi sistemidir. Alt Yapı Bilgi Sistemi, Kent Bilgi Siteminin en önemli adımlarından bir tanesidir. Yerleşim bölgesine ait altyapının dijital ortama aktarılmasıyla birçok problemin çözümü hızlı ve sağlıklı bir şekilde elde edilebilir. Altyapı kaynaklarının öneminin ülkemizde yeni yeni farkedilmeye başlandığı günümüzde bu denli bilgi sistemlerine olan ihtiyaç açıktır.

MEKANSAL ADRES TALEP SİSTEMİ

Kentsel dönüşüm projelerindeki iş süreçlerinin yönetilmesi için bulut tabanlı geliştirilmiş online bir coğrafi bilgi sistemi yazılımıdır. Bu yazılım mekansal verilerin, hak sahipliği tespiti ve gayrimenkul değerleme çalışması sırasında bir bütün olarak kullanılmasını sağlar.

 • Kullanıcı Dostu Arayüz
 • Hızlı Veri Hazırlama

Büyük Ölçekli Halihazır Harita

2012 yılında çıkan bir genelge ile KÖYDES Projesi’nin Coğrafi Bilgi Sistemi Rehberi’ne uygun olarak hazırlanması esas hale getirilmiştir. Bu kapsamda İl Özel İdareleri çeşitli teknolojiler kullanılarak (Netcad, ArcGIS) KÖYDES projesi kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemi kurulumu yapmaktadır. Firmamız, bu sistemlere araziden veri toplayarak CBS standartlarına uygun olaarak veri girişleri yapmaktadır. 

 • İdari Bilgiler
 • Proje Bilgileri
 • Yol ve Ulaşım
 • İçmesuyu
 • Tarımsal Hizmet (Sulama)
 • Kanalizasyon (Atıksu)
 • İmar İşleri
 • Ruhsat ve Denetim

NUMARATAJ

Numarataj işlemi, belediye mücavir alan sınırları içerisinde bulunan meydan, bulvar, cadde, yol, sokaklar ile bunlara cephesi bulunan yapılara adres tespiti yapılarak herhangi bir toprak parçası veya binanın coğrafi konumunun işlev açısından tanımlanmasıdır

 • Ön tespit arazi çalışması
 • Arazi çalışmalarının sisteme girilmesi
 • MAKS, UAVT ve Belediye Kent Bilgi Sistemi ile entegrasyonun sağlanması
 • Kapı ve bağımsız bölüm numarataj levhalarının basılması

 • Adres tabelalarının montajı
 • Sokak tabelalarının yerlerinin
  belirlenmesi ve montajı

Mezarlık Bilgi Sistemi

Kısaca MEBİS diye bilinen Mezarlık Bilgi Sistemi; tüm belediyelerin asli vazifelerinden olan, mezarlıkların yönetim ve kullanımıyla ilgili iş ve işlemler için son teknolojiler kullanılarak etkin, hızlı, ekonomik ve planlı karar destek sistemi sunmaktadır. Mezarlık Bilgi Sistemi(MEBİS), mezarlık müdürlüklerindeki mevcut tüm verilerin ortak bir veritabanında toplanması, mezarlıklara ait sayısal halihazır haritaların oluşturulması, parselasyon planlarının yapılması, cadde sokak isimlendirmeleri, tabelandırılması , sözel/grafik veriler entegre edilerek sorgulama ve analiz edilmesine olanak sağlayan sistemdir

Mekansal Bulut

Firmamız tarafından geliştirilen Bulut tabanlı online Coğrafi Bilgi Sistemi platformudur. Kendi bünyesinde Coğrafi Bilgi Sistemi kurmak isteyen Kamu Kurumları ve Özel sektördeki firmalara CBS Projelerindeki en önemli maliyet olan donamım, yazılım ,yetişmiş personel maliyetini ortadan kaldırarak kiralama yöntemi ile hazır CBS altyapısı sağlamaktadır.

 • Ön yatırım maliyeti yoktur
 • CBS Projeleri için ihtiyaç duyulan yüksek donanım maliyetleri yoktur
 • CBS Projeleri için ihtiyaç duyulan yazılım lisans maliyeti yoktur
 • Gelişmiş Ağ Bağlantısı (1000 Mbps)
 • Grup Çalışması ve heryerden
  anlık ulaşım
 • Arttırılmış veri güvenliği ve kullanıcı yetkilendirilmesi