Jeodezik Ölçmeler (GPS/GNSS)

 • Planlama ve gerçek zamanlı ulusal sabit GNSS (CORS) ağları kurulumu
 • Jeodezik ağ kurulumu
 • Yer kontrol noktaları yer seçimi çalışmaları
 • Yer kontrol noktaları tesis çalışmaları

 • Jeodezik Ölçmeler (Statik, Hızlı
  Statik, RTK GPS Ölçme Metodları)
 • Geometrik ve GPS nivelmanı ile
  helmert ortometrik yüksekliklerinin belirlenmesi
 • Ağ dengelemesi ve datum dönüşümü
 • Jeoid belirleme

Büyük Ölçekli Halihazır Harita

 • Yersel topoğrafik ölçmeler, altyapı ve mühendislik ölçmeleri (totalstation ve kinematik/RTK GPS teknikleri ile)
 • Topoğrafik haritalama
 • 1/5000 ve 1/1000 ölçeklerinde halihazır harita üretimi

Kamulaştırma Haritası

 • Kamulaştırma işlemine esas bilgi ve belge temini
 • İmar planlarının temini
 • Kadastral haritaların temini
 • Halihazır harita güncellemesi ve saha tespitleri
 • Tapu sicil bilgileri ile Kadastral
  verilerin birbirine entegrasyonu
 • Kamulaştırma hesabat haritalarının üretimi

 • Ölçü, hesap ve teknik raporların tanzimi
 • Kamulaştırma hesabat haritalarının aplikasyonu

Altyapı Haritaları

 • İçmesuyu isale hattı haritası
 • Kanalizasyon hattı haritası
 • Yağmur suyu drenaj boru hattı haritası
 • Telekomünikasyon hatları haritası

İmar Planı Uygulamaları

 • 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15, 16 ve 17. Maddesi Kapsamında İfraz, Tevhid, Yola ve Yeşile Terk İşlemlerinin Yapımı
 • 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Kapsamında Arazi ve Arsa Düzenlemesi (Parselasyon) İşlemlerinin Yapımı

Fotogrametrik Harita Yapımı

 • Fotogrametik Değerlendirme
 • Belediyelerin fotogrametik harita ihtiyaçlarına danışmanlık ve kontrollük
 • Güncelleme Çalışmaları
 • Yersel Fotogrametri Uygulamaları
 • Üç boyutlu arazi modellerinin elde edilmesi