Kentsel Tasarım Projesi

Kentsel tasarım projeleri, proje alanının niteliğine bağlı olarak uygulamaya yönelik her tür fiziki-mekansal düzenlemelere ilişkin hedef, ilke, yaklaşım ve tekniklerin belirlendiği, yönetim modellerinin saptandığı projelerdir. Bu projelerin koruma amaçlı veya diğer uygulama planları doğrultusunda hazırlanmaları gerekir.644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de Kentsel Tasarım Projelerine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Buna göre, dönüşüm alanları, Bakanlıkça belirlenen finans ve ticaret merkezleri ile özel proje alanları ile 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ve Uygulama yönetmeliğinde belirlenen uygulama alanlarında hazırlanan Kentsel Tasarım projeleri ilgili idarece veya ilgililerince mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanarak Bakanlığa sunulur.