RİSKLİ ALAN İLANI

Muhtemel bir afet sırasında, zemini veya üzerindeki mevcut yapılaşması açısından risk altında olan alanların bir bütün olarak değerlendirilmesi istendiğinde, riskli alan teklifi hazırlanacak sınırlar belirlenir. Riskli alan ilanı çalışmalarına başlanılması konusunda idarenin talimatı ile çalışmalara başlanır. 

KENTSEL DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ

Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve/veya ilçe belediyeleri ile İl Özel İdareleri’nin yetki sınırları dâhilindeki yerleşim bütününde gerçekleştirecekleri kentsel dönüşüm uygulamalarına ilişkin ana kararlar içeren, üst ölçekli planlarla ilişkili, alan esaslı dönüşüme öncelik vererek ilgili yerleşmeye dönüşüm uygulamaları açısından bütüncül yaklaşım getiren ve uygun ölçekteki haritalar üzerinde dönüşüm stratejilerini yansıtacak kavramsal çalışmaları belli bir program dâhilinde ortaya koyan il ve ilçe düzeyinde hazırlanan kentsel dönüşüme yönelik yol haritası niteliğinde bir belgedir.

HAK SAHİPLİĞİ TESPİTİ

Tespiti yapılan her türlü taşınmaza ilişkin mülkiyet eşleştirmelerinin yapıldığı safhadır. Kat Mülkiyeti, Kat İrtifakı, Arsa Tapusu, Tapu Tahsis Belgesi veya zilyetlik durumlarının, kiracı oranının tespit edildiği aşamadır.

GAYRİMENKUL DEĞERLEME

Gayrimenkul Değerleme, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule ilişkin hak ve faydaların, taşınmazların, uluslararası metodlar kullanılarak etik kurallar çerçevesinde, ekspertiz ve değerleme işlerini yapılması, bu tespitlere ilişkin raporlar düzenlenmesidir.

İMAR PLANI

Kentsel sürdürülebilirliğin en önemli parçalarından bir tanesi olan planlama hizmetleri, saha çalışmaları ile elde edilen verilerin işlenmesi, ilgili kamu kurumlarının görüşlerinin alınması, alanın sosyal, ekonomik ve fiziki özellikleri ve ihtiyaçlarına uygun şekilde, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda sunulmaktadır.

EYLEM PLANI

  • Sorunlar ve Potansiyeller
  • Vizyon, Hedef ve Stratejiler
  • Açık Alan ve Peyzaj Kurgusu
  • Ulaşım ve Hareketlilik
  • Sürdürülebilir Altyapı
  • Stratejik Plan
  • Alternatif Şemalar (Konsept Çalışmaları)
  • Dönüşüm Stratejileri

KENTSEL TASARIM PROJESİ

Eylem planı ile belirlenen her bir uygulama etabı için onaylanan plan kararları doğrultusunda alanın kimliğini vurgulayıcı, orta düzeyde yapı ve çevresinin bütüncül bir anlayışla tasarlanmasını amaçlayan yapı-açık alan düzenleme çalışmaları, alt düzeyde ise yapılararası boşlukların tasarımını içeren,olabilirlik (yaşanabilirlik), sürdürülebilirlik, maliyet gibi konularda çözüm öneren, blok tipolojileri ile ada ilişkilerinin gösterildiği detay projelerdir.

UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİ

6306 Sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ” ve 2942 Sayılı ” Kamulaştırma Kanunu” çerçevesinde, hak sahipleri ile uzlaşma görüşmelerini gerçekleştirmek ve hazırlanan muvafakat senedi çerçevesinde hak sahiplerinin noter onaylı yazılı mavafakatlarının alınması sürecidir.